Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Wartość projektu 4 500 000,00 zł w tym:
60%, tj. 2 700 000,00 zł z funduszy Unii Europejskiej, 40%, tj. 1 800 000,00 zł wkład własny z budżetu gminy. Gmina ponadto ubiega się o dofinansowanie wkładu własnego z środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości do 20% wartości projektu.

Zakres projektu:

Projekt budowy infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Łoniowie przewiduje zagospodarowanie północno – zachodniej części terenu, z poszerzeniem istniejącej działki, mikroniwelacją i adaptacją istniejącej wartościowej zieleni. Podstawowym założeniem projektu jest realizacja standardowych urządzeń sportowych (dwa boiska uniwersalne, boisko wielofunkcyjne, bieżnia z zeskocznią do skoków w dal), wraz z elementami małej architektury i zieleni (plac zabaw, system komunikacji pieszej, klomb rekreacyjny, układ ławek, ogrodzenie) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Budowa infrastruktury przy Zespole Szkół w Sulisławicach zakłada wykonanie niwelacji terenu na dwóch poziomach. Na poziomie wyższym zlokalizowane będą: boisko do gier sportowych, bieżnia, boisko wielofunkcyjne, skocznia uniwersalna, obiekty „małej architektury” i system komunikacji pieszej. Na poziomie niższym zaprojektowano boisko do koszykówki i tenisa, boisko do piłki ręcznej i siatkówki, elementy „małej infrastruktury”, system komunikacji pieszej i plac zabaw. Cały teren zostanie ogrodzony.
Przedmiotem inwestycji przy szkole w Łążku jest zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Łążku, obejmujący uporządkowanie istniejącej struktury przestrzennej terenu, budowę urządzeń sportowych (dwa boiska, bieżnia z zeskocznią do skoków w dal) i rekreacyjnych dla potrzeb szkoły („ogródek zabaw” dla dzieci młodszych, system komunikacji pieszej, układ ławek, klomb rekreacyjny), dostosowanie terenu szkoły do aktualnych potrzeb jej funkcjonowania (zatoka parkingowa dla autobusu szkolnego, ogrodzenie).
Przy każdej ze szkół, jedno boisko będzie miało nawierzchnię z asfaltobetonu, co umożliwi tworzenie na nich lodowisk w okresie zimowym. Pozostałe boiska i bieżnie będą miały nawierzchnie syntetyczny (sztuczna trawa lub tartan).

Planowany termin zakończenia inwestycji – maj 2010 r.

Wielkość czcionki
Kontrast