Równość Szans

sbrrOśrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie od 1 sierpnia 2008r. realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO KL pod nazwą:

” RÓWNOŚĆ SZANS ”
Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Grupą docelową projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych.
W projekcie biorą udział kobiety w wieku 30 a 50 r. życia, które spełniają powyższekryteria oraz potwierdziły uczestnictwo w projekcie deklaracją.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zawarcie kontraktu socjalnego.
Ponadto poprzez zastosowanie upowszechniania pracy socjalnej w związku z zatrudnieniem 1 nowego pracownika socjalnego zostanie objęta wsparciem grupa zarówno obecnych jak i przyszłych podopiecznych OPS.

W ramach projektu jest możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych, kursach zawodowych, konsultacjach indywidualnych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:
-zapewnienie osobom długotrwale korzystającym z pomocy społecznej kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji społecznej,
-zwiększenie aktywności i motywacji do działania,
-zwiększenie zdolności do komunikacji interpersonalnej oraz skutecznego porozumiewania się,
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
-nabycie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia,
-zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w gminie.

Projekt „Równość szans” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość czcionki
Kontrast