| loniow.pl |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

  • Adres:

Łoniów 56

27 – 670 Łoniów

Telefon / FAX: (0-15) 866 – 91 – 25

NIP: 864 – 16 – 40 – 884

REGON: 291134628

E-mail: ops@loniow.pl

Strona: www.ops.loniow.pl

 

  • Godziny urzędowania:

• poniedziałek: 7:30 – 15:30
• wtorek: 7:30 – 15:30
• środa: 7:30 – 15:30
• czwartek: 7:30 – 15:30
• piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownik: Jolanta Grudzień

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Łoniów utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr VIII/38/90
z dnia 9 marca 1990 r. sprawie powołania jednostki budżetowej- Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Zasady działania, organizacji oraz zadania i cele Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych z obszaru pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy. Wykonując zadania zlecone Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia na sesji Rady Gminy coroczne sprawozdanie
z działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Łoniów udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji – od 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.).

Od 1 października 2008r Ośrodek wypłaca również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn.zm).

Wielkość czcionki
Kontrast