| loniow.pl |

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie

  • Adres:

Łoniów 104

27 – 670 Łoniów

Telefon / Fax: (0-15) 866 – 91 – 36

NIP: 8641953873

REGON: 366071887

E-mail: cosip@loniow.pl

 

  • Godziny urzędowania:

• poniedziałek: 7:30 – 15:30
• wtorek: 7:30 – 15:30
• środa: 7:30 – 15:30
• czwartek: 7:30 – 15:30
• piątek: 7:30 – 15:30

 

Dyrektor:  Ewa Kubik – tel. 15 866 90 10

 

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie został utworzony 1 stycznia 1996 roku.
Jest jednostką organizacyjną Gminy Łoniów. W skład Zespołu wchodzą cztery stanowiska pracy tj. kierownik, główny księgowy, podinspektor d/s księgowości, sekretarka.

Zadania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie:
1. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej placówek oświatowych tj. dwóch przedszkoli, pięciu szkól podstawowych i dwóch gimnazjów, w których zatrudnionych jest 140 nauczycieli i 40 pracowników obsługi.
2. Naliczanie oraz organizacja wypłaty wynagrodzeń, ewidencja wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek.
3. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie sporządzania sprawozdań statystycznych z zrealizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń.
4. Współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań.
5. Dokonywanie obowiązkowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli planów dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie obsługi scentralizowanych części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach.
9. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania egzaminu na awans zawodowy nauczycieli.
10. Dokonuje rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach.
11. Nadzór nad realizacją dowozu uczniów.
12. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez uczniów gminy Łoniów.
13. Obsługiwanie Systemu Informacji Oświatowej.
14. Przyjmowanie, rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji w sprawie pomocy materialnej dla uczniów gminy Łoniów.
15. Realizacja wypłat stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych.
16. Realizacja programu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów „ Wyprawka szkolna”.
17. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie wniosków o płatność w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie dofinansowania oświaty.
18. Przygotowanie wniosków na zaliczki na dożywianie uczniów.
19. Rozliczanie kwitariuszy przychodowych oraz rozliczanie stołówek szkolnych.
20. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie danych statystycznych (GUS, RIO)
21. Realizacja zadań oświatowych wychowawcy i opiekunów.
22. Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie prowadzi obsługę szkół i przedszkoli w ramach określonych planem finansowym wydatków nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli.

Wielkość czcionki
Kontrast