| loniow.pl |
AKTUALNOŚCIINWESTYCJE

Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Gmina Łoniów  otrzymała dofinansowanie w wysokości 223 320,00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Dzięki dofinansowaniu zostanie m. in. doposażona serwerownia Urzędu. Zakupiony sprzęt spowoduje  zwiększenie wydajności i cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktur IT oraz umożliwi i usprawni zdalną obsługę mieszkańców oraz pracę urzędu w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi wydarzeniami losowymi oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników urzędu. 

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.
 
Cele projektu:  
– zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Łoniów,
– wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów,

– zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów:
– cyfryzacja,
– edukacja cyfrowa dla urzędników,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu:
– wzrost potencjału cyfrowego gminy,
– wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
– poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców,
– doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje),
– wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość dofinansowania:
223.320,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)  

Okres realizacji projektu:
od 26.04.2022 do 30.09.2023 r.

LINKI:
Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl
Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa): https://loniow.pl/cyberbezpieczenstwo/

Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU
Dysponent środków – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 
 
 
Wielkość czcionki
Kontrast