| loniow.pl |

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich:

 

I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
1. Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
II. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu.
1. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków pracowników instytucji / placówek zobowiązanych do realizowania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Włączanie do współpracy osób, instytucji / placówek którzy nie są członkami Zespołu mających duże możliwości i środki do niesienia pomocy.
3. Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.

 

zespol_inter0
 
 

III. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łoniów.

1. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
2. Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy.
3. Opracowywanie wniosków do szkolnych i gminnych programów profilaktycznych.

zespol_inter1

IV. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

1. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy.
2. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
3. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Monitoring, superwizja i ewaluacja procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
5. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
6. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym.
7. Udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

V. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

1. Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania.
2. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
3. Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Organizacja niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
5. Zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.zespol_inter2
6. Podjęcie, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
7. Przeprowadzenie na miejscu zdarzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie i granicach, koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
8. Systematyczne składanie wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
9. Pouczanie osób doznających przemocy o możliwościach uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy wobec nich.
10. Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje kompleksowych działań pomocowych.
11. Wyjaśnianie procedur „Niebieskiej Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy oraz Kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.
12. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

 

VI. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

1. Prowadzenie banku informacji o działających w gminie instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową.
2. Współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie orazzespol_inter3 przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie akcji informujących o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy, powiatu i województwa.
4. Stworzenie tematycznej strony internetowej dla Zespołu Interdyscyplinarnego poświęconej działaniu Zespołu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.
5. Rozprowadzanie ulotek zawierających informacje o ośrodkach i instytucjach pomocowych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
27-670 Łoniów 56
Pracownicy socjalni OPS
Tel. 15 866-91-25
e-mail: ops@loniow.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Słowackiego 15 27-600 Sandomierz
Tel. 15 833-29-75

Komisariat Policji w Koprzywnicy
Tel. 15 833-43-63
Dzielnicowa: Krzysztofa Abramczyk, tel. 695-162-014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz
Tel. 15 832-32-43

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy w Łoniowie
Tel. 15 866-91-03

Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego Sandomierz
ul. Rynek 28 a
Tel. 15 832 84 13

Poradnia Terapii Uzależnień
27-600 Sandomierz ul. Schinzla 13
Tel. 15 833 07-09

Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy „Wierna Rzeka”
2126-065 Piekoszów (całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i ofiar przemocy domowej)
Tel. 41 306-47-59

Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b 25-729 Kielce (schronienie dla kobiet i dzieci w sytuacji kryzysowej, pomoc terapeutyczna, całodobowo)
Tel. 41 366-48-47

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy PCK
ul. Olkuska 18 Kielce (całodobowe utrzymanie, pomoc socjalna, prawna, psychologiczna) Tel. 041 345-90-66
Schronisko dla Kobiet Towarzystwo Brata Alberta
ul. Lipowa 11 27-500 Opatów (stacjonarna całodobowa opieka nad kobietami w podeszłym wieku)
Tel. 15 868-25-33

Dom dla Matek z Dziećmi Wspólnota Chleb Życia
27-425 Waśniów Nagorzyce Roztylice 14
(schronisko dla kobiet z dziećmi)
Tel. 15 869-23-16

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w Gorzycach
ul. 11 listopada 12
39-432 Gorzyce
Tel. 15 836-28-69 w.11 (całodobowy)

VII. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań w stosunku do sprawców przemocy.zespol_inter4
2. Zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania.
3. Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,
4. Informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

zespol_inter5

 

 

 

 
Wielkość czcionki
Kontrast