| loniow.pl |

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie gminy Łoniów, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja pracuje na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Łoniów.

Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Planowane posiedzenia ogólne Komisji są raz w miesiącu, jednakże jeśli nie ma spraw pilnych, które musi rozważyć cały skład, istnieje możliwość odwołania. Posiedzenia mogą mieć charakter spotkań otwartych tj. z udziałem zaproszonych gości, bądź też osób, które zechcą wziąć udział w posiedzeniu celem poruszenia ważnych kwestii społecznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w naszej gminie. Posiedzenia ogólne Komisji odbywają się w świetlicy GOK w Łoniowie.

Kontakt telefoniczny: 15 8669 103, 15 8669 968, 

Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Łoniowie czynny: IV piątek miesiąca  16.00 – 18.00,  tel.15 8669 968

 

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 w/w ustawy;
 4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
 5. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).

Zadania swoje Komisja realizuje m.in. poprzez:

 • prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin, z dyżurami konsultantów – psychologów, pedagoga i terapeuty uzależnień;
 • współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym w Łoniowie;
 • współpracę z Wójtem Gminy Łoniów oraz pracownikami Urzędu Gminy w Łoniowie;
 • współpracę z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji;
 • współpracę ze szkołami w zakresie działalności profilaktycznej wśród młodzieży;
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, kościołem, organizacjami społecznymi, samorządem gminnym, mieszkańcami gminy, sprzedawcami oraz mediami w zakresie uświadamiania społeczeństwa o skutkach nadużywania alkoholu oraz propagowania zdrowego stylu życia;
 • współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego;
 • współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łoniowie w zakresie pomocy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym, motywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, motywowania rodzin do podejmowania działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych, zgłaszania przypadków przemocy domowej, dożywiania dzieci i młodzieży w szczególności na świetlicach oraz finansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży jak również zlecania pracownikom socjalnym, przeprowadzania wywiadów w środowisku rodzin z problemem alkoholowym;
 • współpracę z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w celu wypracowania metod zapobiegania następstwom nadużywania napojów alkoholowych;
 • współpracę w zakresie przestrzegania przepisów prawa stanowiących o sprzedaży i spożywaniu napojów alkoholowych z Policją;
 • współpracę z Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie w Sulisławicach;
 • współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu;
 • współpracę z Policją oraz Sądem w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkohol

POBIERZ

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych
POBIERZ

Wielkość czcionki
Kontrast