Absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów

22 czerwca 2016 roku Rada Gminy Łoniów jednogłośnie udzieliła Wójtowi – Szymonowi Kołaczowi absolutorium. Za uchwałą w sprawie absolutorium głosowało 12 radnych, czyli wszyscy obecni na sali.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez wójta w 2015 r. wykonany prawidłowo. Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Łoniów za ubiegły rok i wystąpiła o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO była również pozytywna.

Udzielenie poparcia wójtowi jest niewątpliwie wyrazem uznania i docenienia wszelkich działań podejmowanych przez władze gminy w ubiegłym roku.

Dochody Gminy wykonano w kwocie  27 026 510,52 zł co stanowiło 100,85% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 24 491 320,65 zł., co stanowiło 95,24% wykonania planu. Nadwyżkę budżetową zaplanowano na kwotę 1 082 994,16 zł, która ostatecznie wyniosła na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2 535 189,57 zł.

Po części uchwałodawczej i sprawach różnych sesję zakończono.

Autor: Marcin Maj

 

Wielkość czcionki
Kontrast