Wójt Gminy Łoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Łoniów
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
inspektor ds. inwestycji
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe II stopnia na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska,
3) co najmniej 3 letni staż pracy
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym,
2) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania,
3) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
4) umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i polskiego
5) umiejętność weryfikacji dokumentacji budowlanej,
6) prawo jazdy kat. B,
7) dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, kreatywność, komunikatywność , umiejętność pracy w zespole

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) w zakresie inwestycji:
a) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących miedzy innymi budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,
b) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
c) przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów,
d) uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
e) działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia w teren,
f) kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,
g) prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu z referatem finansowym,
h) koordynacja działań z inwestorami zastępczymi, udziały w naradach, przetargach oraz kontrola finansowania robót,
i) opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy.
j) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych, zarządzania kryzysowego obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów,

2) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) opieka nad cmentarzami grobami wojennymi zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie oraz opieka nad pozostałymi miejscami pamięci narodowej,
b) załatwianie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
c) zaopatrzenie materiałowe do realizacji remontów prowadzonych przez gminę oraz nadzór nad wykonaniem tych remontów,
d) nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki lokalami będącymi własnością gminy.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca posiada charakter administracyjno- biurowy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łoniów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: „ inspektor ds. inwestycji”. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą” .
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie),
4) kserokopię innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
5) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a kserokopie dokumentów złożone w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łoniowie osobiście, lub pocztą na adres tutejszego Urzędu Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Inspektor ds. inwestycji” w terminie do dnia 02 grudnia 2022r do godz.15.30.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów przekazanych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie.
Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

 Ogłoszenie, kwestionariusz wraz z załącznikami – POBIERZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast