Spotkanie w sprawie wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie

W dniu 20 października 2014 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Łoniów spotkanie w sprawie wyrobiska po kopalni siarki w Piasecznie.
W spotkaniu udział wzięli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Arkadiusz Bąk – Wiceminister Gospodarki,
Stanisław Masternak – Starosta Sandomierski,
Wojciech Dzieciuch – Wicestarosta Sandomierski,
Marek Jońca – Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica,
Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów,
Andrzej Swajda – Sekretarz Gminy Łoniów, Radny Powiatu Sandomierskiego.
Spotkanie było kontynuacją rozmów, które odbyły się 28 sierpnia 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki. Dotyczyło problemu finansowania odprowadzania wód z wyrobiska po 2015 roku oraz wykonania zabezpieczenia terenów przyległych do wyrobiska znajdujących się w obszarze jego oddziaływania. Pan minister Arkadiusz Bąk poinformował zebranych, że z rozeznania Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki wynika, iż w pierwszej kolejności należy podjąć działania zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Wpisanie do ustawy wyrobiska po kopalni siarki „Piaseczno” zapewni środki na pompowanie i odprowadzanie wód z wyrobiska po 2015 roku. Ze względu na czas procesu legislacyjnego i przypadający w 2015 r. koniec kadencji parlamentu działania w tym kierunku należy podjąć w najbliższym czasie.
spotkanieUG14_2
W efekcie spotkania ustalono, że w listopadzie bieżącego roku, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem posłów na Sejm RP z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz zainteresowanych stron. Celem spotkania będzie powołanie inicjatywy, która spowoduje złożenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów i wpisanie do niej wyrobiska po kopalni siarki „Piaseczno”. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Łoniów.

Zgodnie z Programem likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki „Machów” prognozy opracowane na potrzeby likwidacji wyrobiska wykazały, że odbudowa pierwotnych stosunków wodnych w rejonie Piaseczna, będąca skutkiem wyłączenia odwadniania likwidowanych wyrobisk “Machów” i “Piaseczno”, spowoduje zmianę warunków wilgotnościowych gruntów na obszarze około 5000 ha na terenie gmin Łoniów, Koprzywnica i Samborzec. Długoletnie utrzymywanie się leja depresyjnego w tym rejonie (od 1956 r.) spowodowało rozwój budownictwa i rolniczej działalności gospodarczej przy nieuwzględnieniu tymczasowości korzystnych stosunków wodnych.

Odbudowa pierwotnych stosunków wodnych w rejonie Piaseczna bez wykonania systemu odwodnieniowego spowoduje, że na znacznym obszarze (około 1500 ha) mogą pojawić się podtopienia. Zwierciadło wód podziemnych może pojawić się na powierzchni terenu lub na niewielkiej (0,0 – 0,5 m p.p.t.) głębokości.

Zagrożenia podtopieniem terenów w otoczeniu wyrobiska „Piaseczno” można uniknąć wykonując system odwodnieniowy. Jego skuteczność została oceniona na podstawie badań symulacyjnych, z których wynika, że projektowane pięć tras rowów głównych wraz z systemem rowów i drenów sieci szczegółowej zapewni wystarczające obniżenie zwierciadła wody. Wody zebrane z odwodnionych obszarów upraw i sadów, oraz z drenaży pierścieniowych dla ochrony zabudowy stałej poprzez sieć szczegółową i rowy powinny trafić do pięciu pompowni: Przewłoka, Gągolin, Chodków, Łukowiec i Ciszyca, poprzez które zostaną zrzucone do Wisły.

Do czasu wykonania systemu odwodnieniowego konieczne jest stałe odprowadzanie wód z wyrobiska, aby nie dopuścić do niekontrolowanego odtworzenia pierwotnych stosunków wodnych.

 

Autor: Andrzej Swajda

 

Wielkość czcionki
Kontrast