Liderzy kooperacji – pilotażowy projekt

W 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Łoniów w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.
Głównym celem Projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich takich jak: edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe. W drugim etapie Projektu (II Kamień Milowy) współpraca międzyinstytucjonalna była testowana w 6 gminach z 4 powiatów. W Powiecie Sandomierskim tylko Gmina Łoniów.

W ramach Porozumienia z 9 lipca 2019 roku powołano Partnerski Zespół Kooperacji Powiatu Sandomierskiego  i Gminy Łoniów w skład którego weszli przedstawiciele:Rady Powiatu Sandomierskiego, Rady Gminy Łoniów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, Urzędu Gminy Łoniów, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, Publicznej Szkoły  Podstawowej w Łoniowie, Zespołu Interdyscyplinarnego w Łoniowie, Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19  II etap Projektu trwał  do 31 grudnia 2020 roku. Okres realizacji wykonania działań z pakietu socjalnego wydłużono do dnia 31 marca 2021 roku. W Gminie Łoniów Projekt pn. „Liderzy Kooperacji” skierowany był do 7 rodzin wieloproblemowych, które borykają się z niepełnosprawnością, chorobą, bezrobociem, ciężką sytuacją materialną. Udział w pilotażu Modelu pozwolił Gminie Łoniów skorzystać z projektu socjalnego, który umożliwił szerszy dostęp do niezbędnych usług społecznych osobom/rodzinom /grupom z terenu Gminy.Okres realizacji wykonania działań z pakietu socjalnego wydłużono do dnia 31 marca 2021 roku.

W ramach Projektu do  naszego samorządu trafiło wsparcie finansowe w wysokości 56 340 zł. z którego zorganizowano i sfinansowano:- rehabilitację domową dla dwóch niepełnosprawnych dzieci, sfinansowano wizyty u dietetyka dla 3 osób z terenu Gminy Łoniów, udało się zaktywizować dwie osoby, które podjęły szkolenie zawodowe i je ukończyły. Jedna z tych osób odbyła staż w Jednostce na terenie Gminy Łoniów. 

W wyniku sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju nie wszystkie działania opracowane w pierwszej wersji projektu socjalnego mogły zostać zrealizowane. Odpadła możliwość zorganizowania wyjazdu dla dzieci do Bałtowa, a także wycieczki do Kozłówki i Kazimierza nad Wisłą. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że pojawiła się inna perspektywa wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach projektu socjalnego, dlatego w większym stopniu skorzystano z możliwości zakupu towarów, ograniczając zakup usług. W  związku z powyższym zakupiono rowery,  piec do wypalania gliny, koło garncarskie, glinę, oraz inne wyposażenie pracowni garncarskiej, namiot wystawienniczy, grill gazowy, maszyny do robienia popcornu i waty cukrowej. Zakupione sprzęty będą wykorzystywane w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i gminnych, integrujących środowisko lokalne, służące polepszeniu relacji rodzinnych, międzypokoleniowych i społecznych. 

W ramach Projektu Gmina Łoniów otrzymała środki do ochrony osobistej oraz do dezynfekcji, z przeznaczeniem dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio pracujących z beneficjentem.

Autor: Justyna Bartyzel

Wielkość czcionki
Kontrast