Gmina Łoniów realizuje II etap projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 4 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Wśród podpisujących Porozumienie był powiat sandomierski i gmina Łoniów. Udział w pilotażu projektu umożliwi gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla kadr.  Do każdego z samorządów trafi wsparcie finansowe w wysokości 56 tys. zł. Ponadto w ramach Projektu, powiaty oraz gminy będą miały możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną lub grupą osób, superwizji grupowej, a także skorzystają z badań fokusowych oraz wsparcia doradczego.

Celem projektu pn. „Liderzy kooperacji” jest wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w każdej gminie wiejskiej czy powiecie.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to: 12 893 583,46 zł, przy czym koszt projektu realizowanego przez województwo świętokrzyskie stanowi 2 280 818,72 zł. Średnia wartość jednego projektu socjalnego to: 56 000,00 zł. Realizacja projektu potrwa do 31.03.2021 r.

Autor: Justyna Bartyzel

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast