W Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2019 roku przez Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy Łoniów została podpisana umowa na realizację projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

W ramach tego projektu w Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do dnia 28 luty 2023 r. Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Gminy w Łoniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pomimo pewnych trudności związanych z wystąpieniem COVID-19 dotyczących przygotowania dokumentacji w końcu udało się przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę, z którym została podpisana umowa w dniu 4 luty 2021 r. Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do dnia 31 sierpnia 2021 r. Jeżeli nie wystąpią żadne przeszkody to Środowiskowy Dom Samopomocy zacznie funkcjonować od września 2021 r.

Utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy będzie służył budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowywał do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Przeznaczony będzie dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, w którym osoby otrzymają częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek. Dom będzie działał co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie będą prowadzone zajęcia z uczestnikami. Gmina zapewni usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach.

Autor: Justyna Bartyzel

 

Wielkość czcionki
Kontrast