AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

images

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Sulisławicach pozyskała fundusze unijne na realizację w roku szkolnym 2016/2017 projektu

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.2:
Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
 

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
 to komplementarne wsparcie działań szkoły:

– bezpłatne zajęcia dodatkowe w małych grupach
 
dostosowane do wieku i możliwości uczniów,
– indywidualne zajęcia logopedyczne dla młodszych uczniów
– warsztaty dla uczniów
 
na temat rozpoznawania swoich zdolności oraz motywacji do nauki,
szkolenie na temat równości szans płci, przełamywania stereotypów wykonywania zawodów przez kobiety i mężczyzn
– bezpłatne wyjazdy edukacyjne dla uczniów
 systematycznie uczęszczających na zajęcia (cztery wyjazdy dla dziecka)
– doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
 ( w tym zakup nowoczesnej tablicy interaktywnej wraz z laptopem i rzutnikiem, zakup aparatu cyfrowego)
– doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej).

Zajęcia przewidziane w projekcie:
klasy I-III
zajęcia logopedyczne
 (z. indywidualne)

„Z ekonomią za pan brat”
  rozwój kompetencji matematycznych, ekonomicznych, ekologicznych,
 rozwijanie kreatywności (2 grupy) 
 
„Świadomy konsument”
celem zajęć jest nabycie wiedzy ekonomicznej, konsumenckiej, kształcenie umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych (1 grupa)

„Rozwijamy myślenie”
 klub, którego celem jest wyrównywanie i doskonalenie umiejętności matematycznych, myślenia logicznego, kreatywności (2 grupy)

„I love English” oraz „Fun with English”
wyrównywanie i doskonalenie umiejętności językowych, posługiwania się językiem obcym. (4 grupy)

klasy IV-VI
„Matma jest OK!”
 zajęcia z matematyki dostosowane do wieku uczniów (3 grupy)

„I love English”
zajęcia z j. angielskiego dostosowane do wieku uczniów. Klub będzie współtworzył, w części anglojęzycznej, wydawaną w ramach projektu gazetkę (3 grupy)

„Klub matematyczny Alfa”
zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne,  zmysł logicznego myślenia
(2 grupy)

„Laboratorium Przyrodnika”
zajęcia mają na celu rozwój zainteresowań przyrodniczych podczas doświadczeń laboratoryjnych (2 grupy)

„Szkolna Akademia Przedsiębiorczości”
poznanie elementów i narzędzi ekonomii, kształcenie umiejętności planowania, kalkulowania ryzyka, kreatywności (1 grupa)

„E-Dziennikarz”
redakcja polsko-angielskiej gazetki szkolnej w wersji on-line oraz papierowej
 (1 grupa)
Uczniowie będą korzystać z zakupionych pomocy, gier dydaktycznych i finansowych, (również w języku angielskim), przyrządów logopedycznych, programów komputerowych, podręczników, z tablic interaktywnych, aparatu cyfrowego i pracowni komputerowej.
Otrzymają pakiet startowy uczestnika zajęć. Uczestnicy zajęć odbędą po cztery tematyczne, atrakcyjne wyjazdy edukacyjne zgodne z zakresem projektu oraz dwa warsztaty na temat rozpoznawania swoich zdolności i motywacji do nauki.

Warto podkreślić, że dzięki pozyskanemu przez szkołę wsparciu funduszy europejskich nasi uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnej bazy dydaktycznej: z czterech nowoczesnych tablic interaktywnych, laptopów, sprzętu laboratoryjnego,
 bogactwa pomocy dydaktycznych w pracowniach przedmiotowych.

Zwiększa to szanse edukacyjne uczniów z terenów wiejskich.

Wielkość czcionki
Kontrast