| loniow.pl |
ROLNICTWO

Rolniku, zarejestruj produkcję pierwotną w Sanepidzie!

Przypominamy, że rolnicy i sadownicy sprzedający swoje produkty pochodzenia roślinnego, są zobowiązani do rejestracji prowadzonej działalności u właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rejestracja jest bezpłatna, natomiast niedopełnienie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 1 do 5 tys. zł.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 149). Ustawa precyzuje, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do:

 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 • podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego;
 • gospodarstw agroturystycznych;
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności nad produkcją podstawową oraz nad działaniami z nią powiązanymi. Nadzorowi podlegają więc m.in.:

 • produkcja, uprawa lub hodowla produktów roślinnych, takich jak.: ziarna, owoce, warzywa i zioła (od etapu zbioru),
 • ich transport w obrębie gospodarstwa,
 • przechowywanie i obróbka produktów (bez istotnej zmiany ich charakteru) na terenie gospodarstwa,
 • dalszy ich transport do zakładu.

Organom urzędowej kontroli żywności przysługuje prawo:

 • wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze;
 • badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu kontroli;
 • przeglądania ksiąg i innych dokumentów;
 • podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli.

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ – POBIERZ

 

20221027_103321
Wielkość czcionki
Kontrast