Radni uchwalili budżet

Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na rok 2015 było głównym tematem III Sesji Rady Gminy.

30 grudnia 2014 r. radni gminy Łoniów zebrali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, by głosować nad przyjęciem projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2015.

Skarbnik Gminy p. Joanna Szaraniec prezentując projekt uchwały budżetowej poinformowała, że zaplanowane dochody ogółem to 22 935 657 zł, zaś wydatki wyniosą 22 154 714 zł. Plan finansowy na najbliższy rok zakłada nadwyżkę w kwocie 780 943 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kredyt w wysokości 1 345 000 zł, w tym na spłatę kredytu 548 000 zł i pożyczki 797 000 zł.

Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał finansowych.

Podczas sesji radni podjęli decyzje w sprawie:
• uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
• wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady,
• uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów.

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast