Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

                  Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                           w Kielcach

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gieraszowicach w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pod nazwą:

,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej
– Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

Organizatorem programu jest Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki otrzymanej dotacji w szkole powstała nowoczesna pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej, w której  realizowane są działania edukacyjne o charakterze przyrodniczym, skierowane do uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Celem  zadania jest:

  • polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  • podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkole podstawowej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
  • poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej,
  • integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek przez organizację spotkań lub innych form edukacyjnych w oparciu o pracownię ekologiczną.

     W ramach dotacji pracownia edukacyjna została wyposażona w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne z czterech zakresów: ochrony powietrza atmosferycznego i energii odnawialnej, ochrony wód, ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz pomiarów i badań przyrodniczych. Ponadto, w celu optymalnego wykorzystania zasobów pracowni podczas prowadzonych zajęć, dwóch nauczycieli przeszło specjalne przeszkolenie. Przewiduje się również organizację spotkań lub innych form edukacyjnych w oparciu o pracownię, angażujących szkołę  i społeczność lokalną.

W ramach działań edukacyjnych dla społeczności lokalnej zostanie zorganizowana akcja  ,,Nie wypalaj traw” oraz happening pt. ,,Alarm smogowy”.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast