Kuźnia Wiedzy

Gmina Łoniów / Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie jest realizatorem Projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.03.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Projekt prowadzony: od 01.10.2017 r. do 30.06.2019

W projekcie udział biorą szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach Starych.

Wsparciem Projektu zostanie objętych 140 uczniów i 24 nauczycieli.

 

Wielkość czcionki
Kontrast