Jednogłośne absolutorium dla Wójta

25 czerwca 2020 r. Rada Gminy Łoniów podczas XVI sesji udzieliła wójtowi Szymonowi Kołaczowi  absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy Łoniów za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Wcześniej, RIO Kielce również pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez wójta Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łoniów za 2019 rok. Obecni na sesji radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Dochody gminy wykonano w kwocie 38 502 888,66 zł co stanowiło 86,96% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 42 265 497,92 zł., co stanowiło 82,95% wykonania planu.
Przy planowanym deficycie w kwocie 6 676 048,44 zł uzyskano zmniejszenie do kwoty 3 762 609,26 zł.

Po części uchwałodawczej i sprawach różnych sesję zakończono.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast