Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów

Rada Gminy Łoniów podczas czwartkowej sesji 29 czerwca 2017 r.  udzieliła Wójtowi Gminy Łoniów absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwałę o udzieleniu poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy p. Antoni Szpak odczytał opinię RIO w Kielcach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Wójt Gminy prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Dochody Gminy wykonano w kwocie 27 677 028,18 zł co stanowiło 100,29% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 27 911 304,77 zł., co stanowiło 96,44% wykonania planu. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1 345 599,41 zł., który ostatecznie zamknął rok 2016 wynikiem ujemnym w wysokości 234 276,59 zł.

Po otrzymaniu absolutorium wójt podziękował za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom instytucji i ich pracownikom.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast