Dzienny Dom Senior +

W dniu 17 lipca br. zawarte zostało Porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +” pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, a Gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza Wójta Gminy Łoniów. Program „Senior +” na lata 2015–2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych samorządu, związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych. Gmina Łoniów otrzyma dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” tj. „Utworzenie Dziennego Domu Senior +”.Przyznana kwota dotacji wynosi 299 308,80 zł , wkład własny gminy to kwota 74 827,20 zł.

Dzienny Dom „Senior +” zostanie utworzony w miejscowości Świniary Nowe w budynku Centrum Integracji Społecznej. Budynek ten jest obecnie użytkowany sporadycznie. Dzienny Dom „Senior +” funkcjonował będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynny będzie 5 razy w tygodniu po 8 godzin. Dzienny Dom „Senior +” będzie funkcjonował na podstawie regulaminu, w którym zawarte będą organizacja, zasady uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników. Stworzony zostanie plan zajęć. Informacje o możliwości udziału w zajęciach Domu Dziennego „Senior +” rozpowszechnimy na stronach internetowych, w formie ulotek oraz na sesjach Rady Gminy. Informacje będą przekazywali również pracownicy socjalni oraz pielęgniarki środowiskowe. Zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczności lokalnej przyczyniły się do podjęcia działań w kierunku utworzenia w gminie placówki wsparcia dziennego dla seniorów, gdzie świadczone będą usługi opiekuńcze, rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym rozszerzenia wachlarza środowiskowych przedsięwzięć integracyjnych, usprawnienie seniorów oraz poprawienie dostępności i jakości świadczonych im usług. Zadaniem Dziennego Domu „Senior +” będzie pełnienie funkcji opiekuńczej i wspierającej w połączeniu z przygotowywaniem seniorów do szeroko rozumianej samopomocy, zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęcaniem do udziału w życiu społecznym.

 

Autor: Justyna Bartyzel

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast