| loniow.pl |
EDUKACJA

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Łoniów.

 Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji  oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

Wnioski o stypendium szkolne są dostępne  na stronie  Urzędu Gminy  w Łoniowie www.loniow.pl (MENU – Pobieranie – Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie) oraz w biurze Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie (budynek szkoły podstawowej
w Łoniowie).

Wypełnione wnioski należy składać nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r., zaś w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października – do 15 października 2023 r. w biurze Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie.

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast