Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022-2023

Od 1 do 15 września 2022 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Łoniów .

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Łoniów.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej( art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021r. poz.1296 .) – obecnie jest to 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 308,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Wniosek o stypendium.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie (budynek szkoły podstawowej w Łoniowie) oraz pobrać w wersji elektronicznej ze strony BIP Gminy Łoniów.

 

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH  STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. zakup książek: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego ,
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie dresowe, lub dres
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 7. mundurek szkolny,
 8. przybory i materiały do nauki zawodu,
 9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 10. okulary korekcyjne (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, ewentualnie na fakturze musi być adnotacja, że okulary są przeznaczone dla ucznia),
 11. drukarka , papier, tusz do drukarki,
 12. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
 13. sprzęt na wycieczki szkolne i turystyczne oraz treningi (plecak, torba sportowa, śpiwór),
 14. sprzęt sportowy/odzież sportowa związana z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
 15. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen,
 16. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 17. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, czesne, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 18. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych),
 19. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
 20. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół pongimnazjalnych, ponadpodstawowych).

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży,                                                                                                                                                                                                                           i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis

 

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do czerwca    
 2. Bilety autobusowe – od września do czerwca

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast