| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Łoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Łoniów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy
………………………………………………………………………………………………….
Nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282),
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie wykształcenia wyższego na jednym z kierunków : prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia, lub inne o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6) znajomość przepisów z, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7) co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom
1) preferowana znajomość języków obcych,
2) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
3) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
4) pisemna swoboda wypowiedzi,
5) umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych,
6) umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego,
7) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,
8) odporność na stres,
9) doświadczenie związane z promocją,
10) umiejętność planowania i organizacji pracy, skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
11) dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy,
12) komunikatywność i wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Łoniów i jednostkami organizacyjnymi gminy,
b) wyszukiwanie, gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów UE, oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań w Gminie oraz współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków,
c) koordynacja przygotowania aplikacji do projektów nie inwestycyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz UE,
d) przygotowanie aplikacji do wybranych projektów stymulujących rozwój Gminy, oraz bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE poprawności sporządzanych wniosków,
e) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy, Lokalnego Programu Rewitalizacji, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategii Promocji Gminy Łoniów,
f) prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków pomocowych w tym dla rolników i przedsiębiorców, przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i współpraca z fundacjami, a także innymi instytucjami w celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych,
g) przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych serwisu internetowego urzędu,
h) sporządzanie i zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych i w gablotach na terenie gminy,
i) obsługa informacyjna środków masowego przekazu – przekazywanie informacji i publikacji dotyczących gminy prasa, radio, tv – na zasadach określonych w ustawie Prawo prasowe,
j) monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, w tym dokonywanie analiz i opracowań dotyczących tendencji rozwojowych gminy,
k) opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej gminy, w tym tworzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – promocyjnych,
l) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy, w tym udział w targach i wystawach oraz organizacja konferencji,
m) uczestnictwo w działaniach promocyjnych oraz przedsięwzięciach rozwojowych z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego,
n) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, spraw związanych z opłatami za te zezwolenia w danym roku kalendarzowym oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zasad obrotu napojami alkoholowymi,
o) prowadzenie archiwum zakładowego,
p) prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
r) prowadzenie spraw dot. realizacji Programu” Czyste powietrze”,
s) zastępstwo pracownika ds. ochrony środowiska, leśnictwa (zdrowia), rolnictwa,
t) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych, zarzadzania kryzysowego obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Łoniowie,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie,
4) miejsce pracy i stanowisko pracy nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łoniów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty
1) życiorys oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ʺ Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminyʺ. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie),
4) kserokopię innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
5) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łoniowie osobiście, lub pocztą na adres tutejszego Urzędu Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy” w terminie do dnia 15 września 2023r do godz.15.30.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów przekazanych drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje
– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie.
– Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

 Ogłoszenie, kwestionariusz wraz z załącznikami – POBIERZ

Wielkość czcionki
Kontrast