Wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji do zamieszczonej skrzynki biura Centrum Obsługi Szkól i Przedszkoli w Łoniowie, Łoniów 104 (siedziba Szkoły Podstawowej w Łoniowie)  w okresie od 1  do 15 września 2020 r. Druki wniosków na stypendia do pobrania na stronie Urzędu Gminy Łoniów w zakładce druki do pobrania  lub w wersji papierowej w siedzibie biura Centrum Obsługi Szkól i Przedszkoli w Łoniowie.

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 ze zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łoniów.

Charakter pomocy materialnej

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną
o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Łoniów.

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom ośrodków wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.)  wynosząca 528,00 zł. 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego  wynosi 308 złotych.

Tryb wnioskowania

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

 • od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego,

ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021r.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

 

 

 

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. zakup książek: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego ,
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie dresowe, lub dres
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 7. mundurek szkolny,
 8. przybory i materiały do nauki zawodu,
 9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 10. okulary korekcyjne (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, ewentualnie na fakturze musi być adnotacja, że okulary są przeznaczone dla ucznia),
 11. drukarka , papier, tusz do drukarki,
 12. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
 13. sprzęt na wycieczki szkolne i turystyczne oraz treningi (plecak, torba sportowa, śpiwór),
 14. sprzęt sportowy/odzież sportowa związana z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
 15. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen,
 16. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 17. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, czesne, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 18. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych),
 19. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
 20. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół pongimnazjalnych, ponadpodstawowych).

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży,  i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis

 

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

 • 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca do czerwca
 • Bilety autobusowe – od września do czerwca
Wielkość czcionki
Kontrast