Wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Wypełnione wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, należy składać w budynku Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie, Łoniów 104 (budynek Szkoły Podstawowej w Łoniowie) Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 2 września 2019 roku do 16 września 2019 roku. Dzień 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  jest ostatecznym dniem do złożenia wniosku (okres przesunięto do 16 września w związku z art. 57 § 4 k.p.a.).

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 16 października 2019 roku.

Druki wniosków oraz tabela kwalifikowalnych wydatków w ramach stypendium są dostępne w  biurze Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie.

Informacje uzupełniające

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku szkolnym.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łoniów  zostały ukształtowane uchwałą Nr  XX/136/2005 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 22  marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łoniów

 

Do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie/słuchacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • złożą wniosek o przyznanie stypendium (w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice, opiekunowie) w okresie od 2 do 16 września 2019 roku;
 • zamieszkują na terenie giny Łoniów
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dzieciom uczęszczającym do przedszkola;
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, tzw. “zerówka”;
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • Stypendia przyznane prawomocną decyzją Wójta Gminy Łoniów  będą wypłacane jako zwrot wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Realizacja świadczenia zależy od wcześniejszego udokumentowania poniesionych kosztów (decyzja warunkowa). Zatem, mimo przyznania stypendium jego wypłata może nastąpić dopiero po udokumentowaniu zakupów.

I tak:

– za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (4 miesiące łącznie) – planowane wypłaty odbędą się w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku (realizowane będą faktury zakupu artykułów szkolnych wystawione w okresie od 1 września 2019 roku, natomiast faktury wystawione z datą między 1 lipca 2019 roku a 31 sierpnia 2019 roku będą uwzględniane jako zakup kwalifikowalny, tylko w przypadku przyborów i podręczników szkolnych);

– za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (6 miesięcy łącznie) – planowane wypłaty odbędą się w terminie do 30 czerwca 2020 roku (realizacji podlegać będą faktury z datą po 1 stycznia 2020 roku).

 • Dokumentami stwierdzającymi wydatki są rachunki, faktury oraz inne imienne dowody opłaty związane z zakupami artykułów szkolnych wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość tych wydatków. Rachunki są refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 • Faktury lub rachunki uproszczone muszą być wystawione przez sprzedawcę imiennie na rodzica/ opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
 • W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputery) od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. pożaru, powodzi, ciężkiej choroby lub zgonu członka rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawą uruchomienia procedury związanej z przyznaniem zasiłku szkolnego jest poprawnie wypełniony wniosek wraz z opisem zdarzenia losowego i jego skutkami, czyli uzasadnieniem oraz dołączona dokumentacja o dochodach rodziny.

 

Wielkość czcionki
Kontrast