Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  Rady Gminy Łoniów w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Łoniów.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łoniów oraz zarządzeniem Wójta Gminy Łoniów Nr. RG.0050.191.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łoniów dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Łoniów.
Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców gminy Łoniów w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczących statutów sołectw.
Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Łoniów oraz obejmowały swoim zasięgiem wszystkie sołectwa gminy Łoniów.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 17 lutego do 10 marca 2021r. w formie pisemnego i elektronicznego zbierania uwag opinii i wniosków. Uwagi można było zgłaszać z wykorzystaniem załączonego formularza konsultacyjnego.
Wypełniony formularz można było przesłać na adres Urzędu Gminy w Łoniowie, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łoniowie lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzędu.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Łoniów oraz formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy Łoniów www.loniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy w Łoniowie. Materiały te również były dostępne u sołtysów w poszczególnych sołectwach celem udostępnienia ich mieszkańcom gminy dla zgłoszenia ewentualnych uwag, opinii i wniosków  i wywieszone na miejscowych tablicach ogłoszeniowych w sołectwach. Materiały te były również dostępne w Urzędzie Gminy w Łoniowie.
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w terminie przewidzianym do konsultacji  nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców gminy Łoniów.
Niniejsze sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Łoniów, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy w Łoniowie.

Łoniów, dnia 23 marca 2021 r.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Wielkość czcionki
Kontrast