Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego

Projekt – „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego” jest realizowany ze środków RPO WŚ 2014-2020 w ramach EFS – Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 370,00 zł./msc. Łącznie będzie to kwota 3700,00 złotych na ucznia/uczennicę.  Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.

Każdy wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (w skrócie IPR) – oznacza to indywidualny program edukacyjny stypendysty/stypendystki opracowany przez jego/jej opiekuna, we współpracy z tym uczniem/uczennicą i/lub jego/jej rodzicem bądź opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m.in. w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z opiekunów/nauczycieli ucznia otrzyma wynagrodzenie w wys. 500,00 złotych (brutto).
1 opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Budżet projektu wynosi 967 500,00 złotych. Wkład własny to kwota 96 750,00 złotych, a dofinansowanie to 870 750,00 złotych.

 

Zobacz więcej

Źródło: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Wielkość czcionki
Kontrast