RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

zaprasza

do uczestnictwa w II etapie projektu:

 

’’RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’

 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Rekrutacja trwa od 01.02.2020- 31.03.2020 i skierowana jest do 15 osób (7 kobiet, 8 mężczyzn) biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ zamieszkujących na terenie gminy Łoniów.

 

Projekt obejmuje:

– poradnictwo psychologiczne,

– doradztwo zawodowe i prawne; warsztaty terapeutyczno-psychologiczne;

– szkolenia zawodowe do wyboru (kierowca kat. C; opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia);

– 3 miesięczny staż u pracodawcy oraz wsparcie materialne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest podpisanie  i realizacja kontraktu socjalnego. Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. OPS zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do Projektu lub wyczerpania miejsc.

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu tj. Urząd Gminy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, pok. 27, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych  w okresie rekrutacji, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30 lub można je przesłać pocztą tradycyjną na w/w wskazany adres.

 

 

Projekt ’’Razem można więcej – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów’’ realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Wielkość czcionki
Kontrast