“Potrzebuję rodziców od zaraz”

Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze jest duże, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby pomóc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często są to sytuacje zupełnie od nich niezależne, wtedy właśnie musimy być czujni i znaleźć miejsce w takiej rodzinie, która jest do tego profesjonalnie przygotowana.

To nie tylko codzienna opieka, ale rozwijanie zainteresowań, dbanie o zdrowie, niejednokrotnie o wyrównywanie szans edukacyjnych, a przede wszystkim o prawidłowy rozwój psychiczny. To olbrzymia odpowiedzialność, a jak mówił Jan Paweł II – nie tylko biologiczna rodzina może dać dziecku miłość, ale również taka rodzina, która podchodzi do wychowania z otwartym sercem i rozumie potrzeby dziecka.
Te rodziny, które czują się na siłach i zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialnej roli zapraszam do kontaktu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Na takie sygnały czekają również pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy pokierują zainteresowanymi osobami tak, aby mogły zdobyć pożądane informacje o wymaganiach i procedurach umożliwiających wychowywanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

 

Kampania Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Cele:
– propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
– pozyskiwanie rodziców zastępczych/kandydatów do stworzenia rodzinnych domów dziecka,
– integrowanie środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub czasowo opieki rodziców.

Dzieci czekają na ciebie – zostań rodziną zastępczą.

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:
– porozmawiaj z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie,
– sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,
– omów te plany z rodziną,
– uwzględnij opinię swoich dzieci.

Ważne, byś wiedział że:
– rodziną zastępcza może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
– opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
– dziecko z rodziny zastępczej, może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. 
Rodzina zastępcza to nie adopcja!

Pamiętaj, że:
– dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
– troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymania więzi z rodziną.

Obowiązkowe szkolenie umożliwia:
– pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,
– poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną,
– uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,
– zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Możesz stworzyć dla dzieci dom i zostać rodziną zastępczą.

Rodzinna piecza zastępcza to:
1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa,
2) rodzinny dom dziecka (RDD).

Wymogi formalne, by stworzyć rodzinę zastępczą/RDD:
– rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
– warunki mieszkaniowe, pozwalające na pełnienie tej funkcji wraz ze stałym źródłem utrzymania,
– pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
– wywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych wobec własnych dzieci,
– pełnia praw rodzicielskich.

Osoby decydujące się na bycie rodziną zastępczą/RDD przyjmują na siebie szereg obowiązków. Poza traktowaniem dziecka z szacunkiem i poszanowaniem godności muszą mu zapewnić:
– dostęp do opieki zdrowotnej,
– dostęp do edukacji, a także wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych,
– możliwość rozwoju zainteresowań,
– zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, społecznych i religijnych,
– kontakt z bliskimi, jeżeli sąd nie postanowił inaczej.

Ważne! Rodzicami zastępczymi nie mogą zostać osoby, które kiedykolwiek zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, były skazywane prawomocnymi wyrokami  za umyślne przestępstwo.
Istotny jest także stan zdrowia – zdolność do sprawowania opieki potwierdza zaświadczenie lekarskie oraz opinia psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić głównie na skutek postanowienia sądu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Propozycje przedsięwzięć zgłoszonych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach kampanii “Potrzebuję rodziców od zaraz” w 2016 r.

Wykaz ośrodków rodzinnej pieczy zastępczej

Źródło: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/11175,Potrzebuje-rodzicow-od-zaraz-kampania-wojewody.html

Wielkość czcionki
Kontrast