Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łoniów

Na podstawie art.11 ust.2, art.13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r.,poz.688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/80/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Ogłasza

otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2020 roku.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs, wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.
2. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów będzie realizowane w formie wsparcia , o którym mowa w art.11 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.
3. Na realizację wyżej wymienionego zadania w formie regrantingu w roku 2020 przeznacza się 5000,00 zł, ( pięć tysięcy złotych)
Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą być przeznaczone przez
operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.
4. Zadanie winno być realizowane w 2020 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończyć się nie później niż do 31. 12.2020 r.
5. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:
a) opracowanie dokumentacji konkursowej
b) przeprowadzenie wyboru realizatorów projektów w formie otwartego konkursu
c) zawarcie z nimi umów na realizację projektów,
d) wypłata środków na realizację projektów
e) monitoring realizacji projektów pod względem rzeczowym i finansowym,
f) rozliczenie środków przyznanych na realizację każdego z projektów,
g) rozliczenie realizacji całości zadania,
h) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji,
i) działań związanych z promocją projektów i ich efektów.
6. Działania określone w pkt 5, w podpunktach od a do e muszą być zrealizowane zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunkami i kryteriami ich wyboru, oraz z zasadami i ze sposobem monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów, będącymi załącznikiem do umowy z operatorem.
7. W ramach dofinansowania realizacji projektów dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego ( finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).
8. Zadanie powinno być realizowane na terenie gminy Łoniów i dla jej mieszkańców.
9. Realizator zadania zobowiązany będzie do utworzenia biura projektu dostępnego dla potencjalnych grantobiorców co najmniej 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) przez 6 godzin dziennie. W ofercie należy zamieścić szczegółowe informacje na ten temat.
Biuro projektu powinno świadczyć usługi konsultingowe dla potencjalnych grantobiorców podczas pisania przez nich wniosków grantowych w ramach zadania. Utworzone biuro projektu powinno być zlokalizowane w odległości nie dalej niż 30 km. od Łoniowa. Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.
10. Realizatorami projektów w ramach konkursu na dotacje mogą:
a. być organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
b. grupy nieformalne, którym inna organizacja pozarządowa lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy udzieli osobowości prawnej.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe będzie się odbywać z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący strona umowy, zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Łoniów a operatorem.
3. Oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019r. , poz. 1781) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm ).

IV. Składanie ofert

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, innym rejestrem lub ewidencją wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem: ,,KONKURS OFERT NA WYBÓR OPERATORA REGRANTINGU W RAMACH WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJACEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH GMINY ŁONIÓW W 2020 ROKU” w Urzędzie Gminy Łoniów, pok. nr 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów do dnia 29 maja 2020r (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
2. Wymagana dokumentacja:
a) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów jest zobowiązany do załączenia ww. dokumentu,
b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
c) Załącznik w postaci opracowanych zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
3. Rozpatrzenie ofert i wybór operatora nastąpi w terminie do 10 czerwca 2020 roku.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożona oferta będzie oceniana pod względem formalnym zgodnie z następującymi kryteriami;
a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
e) oferta została złożona w terminie na obowiązującym wzorze oferty,
f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
g) oferta zawiera wymagane załączniki,
h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem), kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym.
2. W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt 1 podpunkt a, b, c, d, e oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
3. Kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert

 

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Liczba punktów możliwych

do uzyskania (maks. 55)

1 Ocena jakości i możliwości realizacji zadania

publicznego przez oferenta:

·         logiczna spójność oferty,

·         kwalifikacje osób, przy których udziale zadanie będzie realizowane

·         doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

·         współpraca z otoczeniem,

·         ocena rzetelności i terminowości rozliczenia dotacji otrzymanych w ubiegłych latach.

od 0 do 10
2 Ocena przedstawionego kosztorysu realizacji zadania i jego

powiązanie z zakresem rzeczowym (harmonogramem

i zakładanymi rezultatami).

od 0 do 10
3 Ocena dotychczasowego doświadczenia oferenta w realizacji regrantingu. od 0 do 5
4 Ocena zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów. od 0 do 10
5 Ocena wkładu własnego finansowego (finansowe środki własne lub pozyskane z innych źródeł) w realizację zadania (1-1,5 pkt: 1-19% całkowitych kosztów zadania; 2-2,5 pkt: 20-39%; 3-3,5 pkt: 40-59%; 4-4,5 pkt: 60-79%; 5 pkt: 80% i więcej). od 0 do 5
6 Ocena wkładu własnego rzeczowego i osobowego (praca społeczna członków/zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania). od 0 do 5
7 Korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom gminy. od 0 do 10

4. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do znalezienia się na liście rankingowej wynosi 60% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
5. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łoniów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
6. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana i zgody oferenta na realizację zadania, ustala się nowy harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji, które to dokumenty stanowią załączniki do umowy.
7. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy
8. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łoniowie, publikację ogłoszenia na stronie internetowej urzędu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łoniów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2019 Gmina Łoniów przeznaczyła dotację w wysokości 5000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

ZOBACZ

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast