OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 36 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 18 Statutu sołectwa Chodków Nowy stanowiącego załącznik Nr.3 do Uchwały Nr XXIV/148/2021 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Łoniów Wójt Gminy Łoniów zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Chodków Nowy na dzień 20 września (wtorek) o godz. 17⁰⁰ w altance wiejskiej w Chodkowie Nowym.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
5. Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

WÓJT GMINY

/-/ SZYMON KOŁACZ

Wielkość czcionki
Kontrast