| loniow.pl |
AKTUALNOŚCIOGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Łoniów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLVII/280/2023 Rady Gminy Łoniów z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łoniów na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowywania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, a także zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1259, z późn. zm.), Wójt Gminy Łoniów ogłasza konsultacje: projektu Strategii Rozwoju Gminy Łoniów na lata 2023-2030.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy.

Konsultacje odbędą się w terminie od 05 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r.

Uwagi do projektu strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag.
Wypełniony i podpisany formularz można składać:

  • w siedzibie Urzędu Gminy poprzez złożenie w sekretariacie;
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Łoniów, tj. 27-670 Łoniów 56;
  • pocztą e-mail na adres: loniow@loniow.pl lub na skrzynkę e-PUAP: ePUAP: /ugloniow/skrytka lub /ugloniow/SkrytkaESP

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łoniów na lata 2023-2030 oraz Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łoniów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łoniów a także w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 26.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Łoniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łoniów w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Strategia Rozwoju Gminy Łoniów – projekt – POBIERZ

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy (DOCX) – POBIERZ

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy (PDF) – POBIERZ

Wielkość czcionki
Kontrast