Ogłoszenie w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027

 
 

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie  wyboru ławników sądowych

na kadencję 2024-2027

oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

 

             W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy Łoniów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: – do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.   Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych   i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikiem nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji, oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

  Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.  

Kandydatów na ławników gminom  mogą zgłaszać:

 1. Prezesi właściwych sądów.
 2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
 3. Co najmniej 50 /pięćdziesięciu / obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

  w terminie do 30 czerwca 2023 roku.   Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po dniu 30 czerwca 2023r, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku    o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.   Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.   Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.   Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać , po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Łoniów, pok. 29 w godzinach 7³⁰-15³° Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.loniow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  www.loniow.bip.gmina.pl.,

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl Informacji związanych z wyborem na ławników udziela Justyna Błasiak-tel. 15 866 91 03 wew.29      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Dostarczając kartę zgłoszenia kandydata na ławnika osobiście lub pocztowo na adres siedziby Urzędu Gminy Łoniów zgadzacie się Państwo  na przetwarzanie przez Urząd Państwa danych osobowych, zawartych w w/w karcie, w celu przeprowadzenia naboru. Tym samym będziemy mogli przeprowadzić dalszą procedurę INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łoniów – Urząd Gminy Łoniów z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów 56, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Łoniów. Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru ławników , na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 27 lipca 2008 r. prawo o ustroju sądów powszechnych lub w innych aktach wykonawczych w tym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne., jednak brak podania w/w danych skutkować będzie wydaniem uchwały o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu w związku z niespełnieniem wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa. Pozostałe dane osobowe, które zawarli Państwo w swojej aplikacji (np. numer kontaktowy) również wykorzystujemy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo przekazując Kartę Zgłoszenia. Podanie tych danych nie jest jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana Prezesowi właściwego Sądu Pozostałe dokumenty przechowywane będą odpowiednio: przez okres kadencji wybranego ławnika, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy W przypadku pozostałych kandydatów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odbioru kart przez kandydata lub zgłaszającego, dokumenty te zostaną protokolarnie zniszczone przez powołaną w tym celu komisję doraźną rady gminy. Państwa dane osobowe będą udostępnione Radzie Gminy Łoniów, Komendantowi Wojewódzkiej Policji , Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach. Państwa dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Urząd. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: loniow@loniow.pl, bądź z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@loniow.pl. Nasza Ogólna polityka informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: www.loniow.pl. PAŃSTWA PRAWA Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę) do innego administratora. Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że wykorzystujemy informacje dotyczące Państwa osoby z naruszeniem przepisów prawa. Macie Państwo także prawo wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie naboru. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z w/w przepisów prawa, to też brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie dalszej procedury naboru w stosunku do konkretnego kandydata na ławnika. Cofnięcie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie działa jednak wstecz – oznacza to, że wywołuje skutek począwszy od momentu w którym zostało przekazane do wiadomości Pracodawcy. Fakt wycofania zgody pozostaje zatem bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed momentem wycofania udzielonej wcześniej zgody. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI, ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić nam reakcję na przesłane zgłoszenie aplikacyjne. Państwa dane nie zostaną poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.  

Ogłoszenie

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Lista osób zgłaszających kandydata

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 

Wielkość czcionki
Kontrast