Ogłoszenie w sprawie konsultacji

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łoniów.

Wójt Gminy Łoniów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łoniów.

Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.
Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy. Do konsultacji zaprasza się wszystkich mieszkańców gminy Łoniów posiadających czynne prawo wyborcze.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łoniów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.loniow.bip.gmina.pl, na stronie internetowej gminy Łoniów www.loniow.pl , oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łoniowie.

1. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 17 lutego do 10 marca 2021 roku.
2. Wypełniony formularz należy:
• przesłać na adres: Urząd Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów lub,
• złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów lub,
• przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: loniow@loniow.pl
3. Projekt statutu sołectw oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępny jest również u sołtysów poszczególnych sołectw oraz w Urzędzie Gminy w Łoniowie.
4. Konsultacje społeczne statutów poszczególnych sołectw Gminy Łoniów mają zasięg lokalny i przeprowadzone będą w granicach administracyjnych sołectw.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Łoniów.
6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
7. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w BIP www.loniow.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy Łoniów www.loniow.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łoniowie.

 

Ogłoszenie – ZOBACZ

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łoniów dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łoniów – ZOBACZ

Formularz konsultacyjny w sprawie zgłaszania uwag, opinii, wniosków i propozycji zmian dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łoniów – ZOBACZ

Wielkość czcionki
Kontrast