Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 Wójt Gminy Łoniów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie

………………………………………………………………………………………………….

Nazwa stanowiska pracy

 

 

  1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282),

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia – magisterskie na kierunku: prawo, administracja, praca socjalna, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,                                                                                                      

6) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z  późn. zm.),

7) znajomość przepisów z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

8) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym 3 lata w pomocy społecznej.

 

  1. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom

1) co najmniej 2- letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym,

2) doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3) doświadczenie i umiejętności organizacji usług społecznych na rzecz różnych grup społecznych w tym osób starszych, niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami,

4) znajomość zagadnień i praktyczna wiedza w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnych zawodowo,

5) umiejętność planowania i organizacji pracy, skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

6) dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy,

7) komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie  działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,

3) wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym zgodnie z posiadanymi upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy,

4) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek Ośrodka,

5) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka Pomocy społecznej oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

6) nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy społecznej oraz nad sprawozdawczością finansową,

7) opracowanie projektu budżetu Ośrodka oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca wykonywana w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łoniowie, 

4) miejsce pracy i stanowisko pracy nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy Łoniów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty

1) życiorys oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub   e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: „Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ”. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą” .

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie),

4) kserokopię innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,

5) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa art. 13 a ust. 2 ustawy                 o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łoniowie osobiście, lub pocztą na adres tutejszego Urzędu Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ”  w terminie do dnia 18 czerwca  2021r do godz.15.30.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów przekazanych drogą elektroniczną.

 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Inne informacje

– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie  o jego terminie.

– Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

  Ogłoszenie, kwestionariusz wraz z załącznikami – POBIERZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast