Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ŁONIÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. księgowości budżetowej

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Łoniów
Łoniów 56, 27-670 Łoniów

2. Określenie stanowiska – podinspektor ds. księgowości budżetowej

3. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia- magisterskie na kierunku ekonomia,
2. Co najmniej trzyletni staż pracy,
3. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
1) Posiadanie umiejętności niezbędnych do właściwej realizacji zadań:
– znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego,
2) Predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, operatywność, umiejętność współpracy w zespole,
3) Obsługa komputera i znajomość programu „PUMA”.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków,
2) Wystawianie faktur za wodę i odbiór ścieków,
3) Prowadzenie windykacji za wykonane usługi dostarczenia wody i odbiór ścieków,
4) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę z wodociągów gminnych oraz spraw związanych odprowadzaniem ścieków w kanalizacji gminnej,
5) Sporządzanie umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków i prowadzenie ewidencji zawartych umów,
6) Wystawianie faktur kwartalnych za dostarczenie wody i odbioru ścieków,
7) Dokonywanie odliczeń od zużycia wody mieszkańcom gminy posiadającym dopłaty z tytułu szkód górniczych,
8) Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za wodę i kanalizację, w tym ewidencji analitycznej dochodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
9) Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży wody i odbioru nieczystości płynnych,
10) Sporządzanie kalkulacji kosztów dostawy 1m3 wody do odbiorców i odbioru 1m3 ścieków,
11) Terminowe wystawianie wezwań do zapłaty dla osób zalegających z opłatami za wodę i odebrane ścieki oraz prowadzenie dalszej windykacji należności gminy.

6. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy lub CV należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości budżetowej. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, w przypadku cudzoziemców dokument poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o stanie zdrowia,
-wszystkie składane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
termin do 03.12.2019r. do godz. 15:30,
miejsce: aplikacje należy składać w Urzędzie Gminy w Łoniowie – sekretariat pokój nr 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektor ds.księgowości budżetowej “, decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego,
– nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

8. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy- pełny etat,
b) miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Łoniów.
c) rodzaj pracy- praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

9. Informacje dodatkowe:
– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%,
– kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną,
– oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu,
– dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru w pokoju Nr 31.
Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów; dane adresowe: Łoniów 56, 27-670 Łoniów.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: iodo@loniow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
Podstawą prawna przetwarzania są:
a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa- w zakresie danych określone w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy;
b) niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c)RODO);
c) uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f)RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne niż wynikające z przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/ Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ( obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych;
b) Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) Prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
g) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast