Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ŁONIÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Łoniów
Łoniów 56, 27-670 Łoniów

2. Określenie stanowiska- młodszy referent ds. księgowości budżetowej

3. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunku finanse, rachunkowość,
2. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
1) Posiadanie umiejętności niezbędnych do właściwej realizacji zadań:
– znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych do tych ustaw,
2) Predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, operatywność, umiejętność współpracy w zespole,
3) Obsługa komputera i znajomość programu „PUMA”.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie dziennika Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2) Sporządzanie list płac pracowników Urzędu,
3) Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
4) Sporządzanie przelewów na wydatki Urzędu Gminy
5) Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu,
6) Sporządzanie kart uposażeń pracowników,
7) Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
8) Prowadzenie ewidencji materiałowo- inwentarzowej majątku gminy, w tym
– prowadzenie książki środków trwałych i pozostałych środków trwałych (w tym Ochotniczych Straży Pożarnych)
9) Organizacja przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczanie inwentaryzacji,
10) Rozliczanie dziennych i miesięcznych kart drogowych autobusu szkolnego,
11) Rozliczanie zużytego paliwa do 5 każdego miesiąca,
12) Załatwianie spraw związanych z ubezpieczaniem majątku gminy,
13) Prowadzenie dokumentacji Spółki Cywilnej Giełdy Rolno-Ogrodniczej Ziemi Sandomierskiej części dotyczącej przynależności Gminy Łoniów do tej Spółki,
14) Przygotowywanie i podpisywanie przelewów wydatków Urzędu Gminy,

6. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy lub CV należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: młodszy referent ds. księgowości budżetowej. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, w przypadku cudzoziemców dokument poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o stanie zdrowia,
-wszystkie składane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
– termin do 06.12.2019 r. do godz. 15:30,
miejsce: aplikacje należy składać w Urzędzie Gminy w Łoniowie – sekretariat pokój nr 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów- w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszy Referent ds.księgowości budżetowej “, decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego,
– nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

8. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy- pełny etat,
b) miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.
c) rodzaj pracy- praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

9. Informacje dodatkowe:
– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%,
– kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną,
– oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu,
– dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru w pokoju Nr 31.
Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów; dane adresowe: Łoniów 56, 27-670 Łoniów.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: iodo@loniow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
Podstawą prawna przetwarzania są:
a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa- w zakresie danych określone w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy;
b) niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c)RODO);
c) uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f)RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne niż wynikające z przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/ Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ( obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych;
b) Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) Prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
g) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

Wielkość czcionki
Kontrast