Komputery dla uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. W związku z wprowadzonym obowiązkiem zdalnego nauczania konieczny jest dostęp wszystkich uczniów i nauczycieli do sprzętu komputerowego oraz połączenia internetowego.

Dotarła do gminy wiadomość, iż jest możliwość uzupełnienia ewentualnych braków sprzętowych uczniów i nauczycieli. W trybie pilnym (bo jeszcze w dniu dzisiejszym!) prosimy o dokonanie oceny, czy potrzebujecie Państwo sprzętu komputerowego lub dostępu do bezprzewodowego Internetu.

Takie zapotrzebowanie należy zgłaszać dzisiaj tj. 31 marca 2020 r. będziemy robili w tej sprawie rozeznanie.

W związku z zapotrzebowaniem trzeba dostarczyć następujące informacje:
1. Klasa:
2. Nazwisko i imię:
3. Laptop:
4. Tablet:
5. Dostęp do bezprzewodowego Internetu:
6. Inny sprzęt:
a) nazwa sprzętu 1 (liczba sztuk):
b) nazwa sprzętu 2 (liczba sztuk):
c) …
d) …
e) …

UWAGA!
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku szkolnym,
w związku z koniecznością szybkiego działania.

Informujemy, że dostępność do sprzętu będzie w formie użyczenia.

 

Wnioski należy składać na adres : cosip@loniow.pl

 

_____________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM I OBSŁUGĄ PETYCJI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów, Łoniów 104(dalej: Centrum) w imieniu której obowiązki Administratora wypełnia Dyrektor.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą maila: iodo@loniow.pl. 
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędne do wykonania umowy udostępnienia/użyczenia komputerów/laptopów/Internetu w wyniku nadzwyczajnej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądanie.
  10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Wielkość czcionki
Kontrast