Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łoniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W ŁONIOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ŚRODOWISKOWYM DOMU

SAMOPOMOCY

ŁONIÓW 120, 27-670 ŁONIÓW

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie

I. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w art. 54 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm):

1) posiada obywatelstwo polskie

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych

3) nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

4) nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co

najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia

ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

II. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej

i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości oraz

znajomość obsługi programu PŁATNIK.

2) posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej na szczeblu

jednostki organizacyjnej samorządu gminnego.

3) posiada umiejętność sporządzenia analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz,

zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia

4) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównej księgowej/głównego księgowego,

organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia

wiedzy i kwalifikacji

5) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w

realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

umiejętność korzystania z przepisów prawa, cieszy się nieposzlakowaną opinią

III. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie rachunkowości ŚDS w Łoniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

a) ubezpieczenia

– zasady ubezpieczeń,

– wymiar składek,

b) obsługa programu „Płatnik”

– zgłoszenie do ubezpieczenia

– wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

– przekazywanie naliczonych składek drogą elektroniczną,

3) Naliczanie i wypłacanie świadczeń ze środków ZUS

– zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne,

– zasiłki macierzyńskie, wychowawcze, opiekuńcze, pielęgnacyjne

4) Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie rozliczeń

z tym związanych:

– sporządzanie list płatniczych,

– ewidencja kart wynagrodzeń,

– naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego oraz składek ZUS

– przelewy wynagrodzeń,

– przekazywanie potraceń z list płac

5) Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym

6) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki

7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym

8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych

9) Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków

10) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych

11) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków

12) Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności

zawodowej,

3. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu

Gminy w Łoniowie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku pozostawania

w stosunku pracy

5. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,

kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty)

6. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

– korzystaniu z pełni praw publicznych,

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

– stanie zdrowia i sprawności odpowiadającej zajmowanemu stanowisku,

7. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

Wszystkie dokumenty należy ponumerować kolejno, kserokopie na każdej stronie

zadrukowanej winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”

i opatrzone własnym czytelnym podpisem oraz datą. W przypadku zatrudnienia,

kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały

dokumentów.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA

STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU

SAMOPOMOCY W ŁONIOWIE ” w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Łoniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27- 670 Łoniów, w terminie do 24 stycznia 2022 roku do godz. 11:00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łoniów.

 

/-/ Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy
Agnieszka Czarnecka

 Ogłoszenie, kwestionariusz wraz z załącznikami – POBIERZ

Wielkość czcionki
Kontrast