Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

1

2

3

4

1

Gospodarstwa domowe

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,00

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorca/miesiąc

2,00

2

Pozostali odbiorcy

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,40

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorca/miesiąc

2,00

Do cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 8% VAT.

Ceny i stawki opłat obowiązuję w okresie od dnia podjęcia działalności tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30. 06. 2019 roku.

Wielkość czcionki
Kontrast