Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2021 rok

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łoniów

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2021 rok”.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

– organizacje pozarządowe- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz.1057, z późn. zm.),

– osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie socjalne;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1133 z późn.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców akcjonariuszy i pracowników.

I. Rodzaj zadania:

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gmina Łoniów przeznaczy kwotę w wysokości 90 000 zł.

III. Cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji zadań.

1.Cele konkursu:

a) Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Łoniów.

b) Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Oczekiwane rezultaty realizacji zadań:

a) liczba uczestników realizacji zadania.

b) liczba godzin realizacji zajęć/ treningów sportowych

Oferent rozliczony będzie z zadania w oparciu o zrealizowane rezultaty.

W związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SAR-CoV-2 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów lub właściwego ministra lub poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego, oferent zobowiązany będzie do realizacji zadania zgodnie z aktualnymi wytycznymi, mogącymi obejmować czasowe zawieszenie działalności lub prowadzenie działalności w formie alternatywnej/niestacjonarnej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Wspieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie dla trenerów,

b) wypłaty delegacji sędziom,

c) przejazdy drużyn na mecze,

d) obsługa medyczna,

e) diety dla juniorów,

f) opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników,

g) pranie strojów sportowych,

h) prowadzenie księgowości,

i) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drużyny

j) zakup wody mineralnej i środków czystości dla zawodników niezbędnych przy realizacji zadania,

k) opłaty licencyjne i regulaminowe,

l) nagrody rzeczowe typu dyplom, puchar,

m) uzupełnienie podręcznej apteczki,

n) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i kosztów utrzymania boiska,

o) opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie, materiały biurowe.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1) z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057 )

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4 .Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje , które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Łoniów i na rzecz jej mieszkańców.

7. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łoniów , a podmiotem, którego oferta została wybrana.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1.Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.(marzec-31 grudzień 2021r)

2.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

3.zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

VI. Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„KONKURS OFERT-Nazwa Zadania” w sekretariacie Urzędu Gminy Łoniów lub drogą pocztową do dnia 16.03.2021r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

2.Oferty które nie zostaną kompletnie wypełnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wszystkie kolumny oferty należy wypełnić. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać np. ,,nie dotyczy”.

3.Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

4. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przygotowania umów –oferent może złożyć następujące dokumenty:

a) aktualna kopia statutu stowarzyszenia,

b) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego oferenta ( np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym),

c) uchwałę walnego zgromadzenia upoważniające członków zarządu do podpisywania dokumentów,

d) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta oferenta.

W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

VII.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru oferty.

1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta w terminie 10 dni od dnia upływu składania ofert.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 65 pkt. Dotacja może przyznana tylko w przypadku uznania przez oferenta nie mniej niż 37 punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

3. Oferentowi może zostać przyznana niższa kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty syntetycznego opisu zadania/opisu zakładanych rezultatów /kalkulacji przewidywanych kosztów/harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.

4. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt. 3 w terminie 4 dni od daty otrzymania przez oferenta informacji o przyznaniu niższej niż wnioskowana kwoty dotacji jest równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej.

5. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.

6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a) złożenie po terminie,

b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

c) złożenie oferty na niewłaściwym druku,

d) złożenie przez podmiot nieuprawniony,

e) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu.

g) oferta nie zawiera obligatoryjnych rezultatów określonych w ogłoszeniu konkursowym.

7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt. 6.lit.b,e oraz g mogą zostać uzupełnione w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty.

8. Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem potwierdzającym te uprawnienia. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelnym podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.

9. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łoniów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10. W postępowaniu konkursowym oferentom nie przysługuje tryb odwoławczy.

11. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria oceny merytorycznej Ocena
I. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

  1. Doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
  2. Zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania
0-10 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

II. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego:
1. Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań.2. Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów.

3. Szczegółowy opis pozycji kosztorysu.

0-15 pkt.

0-10 pkt.

0-3 pkt.

0-2 pkt.

III. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie:

  1. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (w tym diagnoza potrzeb odbiorców zadania).
  2. Spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu.
  3. Zgodność założonych rezultatów z celami zadania
    i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób monitoringu.
  4. Kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie.
0-25 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-10 pkt.

0-5 pkt.

IV. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia 0-5 pkt.
V. Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 0-5 pkt.
VI. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne , w tym rzetelność i terminowość oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków na realizację celu. 0-5 pkt.
Razem: /65

VIII.Pozostałe informacje

1. Wkładu rzeczowego przewidzianego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego nie należy wyceniać i uwzględniać w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2021 rok.

IX. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.

W roku 2020 r. z budżetu gminy przekazano dotację na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 90 000 zł.

 

OGŁOSZENIE – ZOBACZ 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest:- Urząd Gminy w Łoniowie z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów 56, w imieniu której obowiązki Administratora wypełnia Wójt.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@loniow.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit e w zw z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2021 rok; na podstawie zgody przetwarzane będą Pani/Pana dane w zakresie numeru telefonu/ adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu z kandydatem.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy/do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów.

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia oferty, podpisania umowy oraz realizacji zadania publicznego i wynikające z przepisów prawa. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu/adresu e-mail jest dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane.

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wielkość czcionki
Kontrast