Zapytanie ofertowe

Łoniów, dnia 29.11.2017
ZP. 672.64.2017

 

Zapytanie Ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r ( t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1073 ).

Oferta powinna zawierać:
Cenę za wykonanie przedmiotowego opracowania, czas realizacji zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2017r mailem: mpyszczek@loniow.pl, osobiście w sekretariacie lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Łoniów
27-670 Łoniów 56

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.loniow.pl

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Wielkość czcionki
Kontrast