Utylizacja eternitu

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Łoniów informuje, że do 10 kwietnia będą przyjmowane wnioski dotyczące  

U T Y L I Z A C J I   E T E R N I T U 

w na terenie Gminy Łoniów w 2017 roku.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.loniow.pl lub w urzędzie gminy.
Wnioski złożone wcześniej będą również uwzględnione.