Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Łoniów na podstawie art.11 ust.2, art.13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r.,poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/132/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2017 roku.

 

ZOBACZ