OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Łoniów ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów

 

 1. Cel partnerstwa/ projektów
 1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:

–    Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

–    Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

 1. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. świętokrzyskiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych, tj. :PI 9i, PI 9iv, PI 10i, PI 10iv

 

 1. Zakresy tematyczne projektów:
 2. Przedsięwzięcia i działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych i zdrowotnych i/lub usług aktywnej integracji, m.in. poprzez działalność Placówki Wsparcia Dziennego, WTZ, ZAZ, CIS, KIS.
 3. Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

III. Grupa docelowa projektów

 

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie

 

 1. Obowiązki Lidera (Partnera wiodącego):

 

Lider(Partner wiodący) przedmiotowego projektu odpowiedzialny będzie za zarządzanie projektem, a w szczególności:

 1. Przygotowanie projektu o dofinansowanie przy współpracy z Partnerem/ Partnerami,
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w imieniu Partnerów i na ich rzecz,
 3. Reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą,
 4. Koordynowanie, w tym monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działania Partnera / Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie,
 5. Zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w umowie o partnerstwie,
 6. Wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań,
 7. Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektu,
 8. Nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu,
 9. Informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu, jeżeli wystąpią
 10. Powołanie na potrzeby zarządzania Projektem zespołu koordynującego, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów i Partnera wiodącego,
 11. Przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
 12. Gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej
 13. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą
 14. Działania dotyczące promocji projektu
 15. Zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zmian.)

 

Szczegółowe obowiązki Lidera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.

 

 1. Obowiązki Partnera/ów:

 

Partnerzy projektu będą odpowiedzialni za:

 1. Współtworzenie projektu oraz udział w jego wdrażaniu na terenie objętym projektem,
 2. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu realizację Projektu,
 3. Terminową realizację zadań powierzonych przez Lidera projektu, w tym działań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,
 4. Sprawozdawczość finansową i merytoryczną,
 5. Współpraca przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie z Liderem projektu,
 6. Bieżące przekazywanie Liderowi projektu informacji o realizacji projektu oraz wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków o płatność,
 7. Bieżące i niezwłoczne informowanie Lidera projektu o wszelkich zmianach i problemach związanych z realizacją projektu,
 8. Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w RPO lub POWER na lata 2014-2020, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO lub POWER na lata 2014-2020,
 9. Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach Projektu,
 10. Wytypowanie swojego przedstawiciela do udziału w pracach zespołu Projektu,
 11. Stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego w umowie,
 12. Wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu,
 13. Działania dotyczące promocji Projektu.

 

Szczegółowe obowiązki Partnera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.

 

UWAGA:

Wybrany Oferent może pełnić w projektach rolę Lidera (Partnera wiodącego) lub Partnera, zgodnie z ustaleniami dokonywanymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie – niezależnie od roli pełnionej w ramach projektów, które będą opracowywane w następstwie wyboru w niniejszym konkursie w dalszej części ogłoszenia, potencjalny Partner wiodący/ Partner zwany jest Partnerem (lub też Oferentem).

 

 

 1. Wymagania wobec partnera/-ów

 

 1. Partner/-rzy nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)
 2. Partner/-rzy musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów/ usług współfinansowanych ze środków unijnych
 3. Partnerami w projekcie/-tach mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie spełniające definicję beneficjenta poza:

–    podmiotami podlegającymi wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);

–    podmiotami, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2012 r.769);

–    podmiotami, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

–    osobami fizycznymi (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

VII.  Kryteria wyboru partnera/-ów

 

 1. Kryteria formalne – oceniane na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”:

 

1.1.Zgodności działania potencjalnego partnera/ ów z celem partnerstwa.

1.2 .Spełnienie kryteriów dotyczących braku wykluczenia z udziału w naborze – oceniane na podstawie oświadczeń Partnera/-ów.

1.3.Kompletność, oferty, termin złożenia.

 

UWAGA: Niespełnienie kryterium oceny formalnej, wyklucza potencjalnego Partnera/ -ów z dalszego postępowania.

 

 1. Kryteria merytoryczne – oceniane na zasadzie punktowej:

 

do zakresu 1:

 

2.1.Oferowany wkład Partnera/-ów w realizacje projektu/-ów i jego zgodność z celami partnerstwa – min. 25 pkt, max. 50 pkt

 

Ocenie podlegać będą:

–    zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/-ow – min. 5 pkt, max 10 pkt

 1. a) zasoby organizacyjne, techniczne oceniane pod kątem realizacji określonego celu partnerstwa – 5 pkt.
 2. b) zasoby finansowe umożliwiające Partnerowi/-om prawidłową realizację zadań określonych w koncepcji projektu / projektów tzn Partner/-rzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 000,00 zł – 5 pkt.

 

W przypadku oferty obejmującej zakres 1 i 2 wystarczy, że oferent wykaże spełnianie punktów a i b – jednokrotnie w ofercie

 

–    zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia – min 20 pkt. max 40 pkt:

 1. a) za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów / usług współfinansowanych ze środków EFS – 10 pkt.
 2. b) za wykazanie min. 3 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z funduszami unijnymi, zarządzania projektami (np. studia, szkolenia z zakresu jednej z powszechnie uznawanych metodyk, np. IPMA, PMI, PRINCE2) oraz doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – 15 pkt.

Punkty a i b nie sumują się. Oferent może uzyskać albo 10, albo 15 pkt.

 

 1. c) za wykazanie min. 2 osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, powiązane z założeniami projektu/ -ów oraz pełnioną funkcją w projekcie, oddelegowanymi do prac związanych z planowanym projektem/-ami – 10 pkt.

 

 1. d) za udokumentowane doświadczenie personelu Oferenta w realizacji co najmniej 5 projektów/ usług zawierających opracowanie i wdrożenie organizacji placówek środowiskowych ukierunkowanych na działania aktywizujące i/lub integrację społeczną, w tym co najmniej jedna o charakterze innowacyjnym – 15 pkt.

 

2.2.Doświadczenie partnera/-ów w realizacji projektów/usług o podobnym charakterze – min 20 pkt., max 35 pkt

 

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym z podmiotami z sektora finansów publicznych – 2 zrealizowane i pozytywnie rozliczone projekty w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 10 pkt., 3 i więcej zrealizowanych i pozytywnie rozliczonych projektów – 15 pkt.

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy i/lub doradztwo zawodowe i/lub poradnictwo psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież/ uczniowie, nauczyciele – 10 pkt.

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów/ usług/ działań zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – 10 pkt.

 

2.3   Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób zarządzania projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – min. 10 pkt. Max 15 pkt.

 

 

do zakresu 2:

 

2.1.Oferowany wkład Partnera/-ów w realizacje projektu/-ów i jego zgodność z celami partnerstwa – min. 25 pkt, max. 35 pkt

 

Ocenie podlegać będą:

–    zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/-ow – min. 5 pkt, max 10 pkt

 1. a) zasoby organizacyjne, techniczne oceniane pod kątem realizacji określonego celu partnerstwa – 5 pkt.
 2. b) zasoby finansowe umożliwiające Partnerowi/-om prawidłową realizację zadań określonych w koncepcji projektu / projektów tzn Partner/-rzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 000,00 zł – 5 pkt.

 

W przypadku oferty obejmującej zakres 1 i 2 wystarczy, że oferent wykaże spełnianie punktów a i b – jednokrotnie w ofercie

 

–    zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia – min 20 pkt. max 25 pkt:

 1. a) za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów / usług współfinansowanych ze środków EFS – 10 pkt.
 2. b) za wykazanie min. 3 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z funduszami unijnymi, zarządzania projektami (np. studia, szkolenia z zakresu jednej z powszechnie uznawanych metodyk, np. IPMA, PMI, PRINCE2) oraz doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – 15 pkt.

Punkty a i b nie sumują się. Oferent może uzyskać albo 10, albo 15 pkt.

 

 1. c) za wykazanie min. 2 osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, powiązane z założeniami projektu/ -ów oraz pełnioną funkcją w projekcie, oddelegowanymi do prac związanych z planowanym projektem/-ami – 10 pkt.

 

2.2.Doświadczenie partnera/-ów w realizacji projektów/usług o podobnym charakterze – min 20 pkt., max 50 pkt

 

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym z podmiotami z sektora finansów publicznych – 2 realizowane i pozytywnie rozliczone projekty w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 7 pkt., 3 i więcej zrealizowanych i pozytywnie rozliczonych projektów – 12 pkt.

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy i/lub doradztwo zawodowe i/lub praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież/ uczniowie, nauczyciele – 8 pkt.

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług zawierających elementy wsparcia, tj: szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy –10 pkt.

–    za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 4 projektów/ usług zawierających elementy wsparcia, tj. opracowanie, wdrożenie narzędzi ukierunkowanych i rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, w tym co najmniej jedna o charakterze innowacyjnym (technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji) – 15 pkt.

–    co najmniej 3 projektów oświatowych o charakterze IT realizowanych w partnerstwie z jednostką z sektora finansów publicznych (technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji) – 5 pkt.

 

2.3   Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób zarządzania projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – min. 10 pkt. Max 15 pkt.

 

UWAGA! Potencjalny Partner/-rzy na dzień złożenia oferty, powinni posiadać dokumenty potwierdzające posiadane i wykazane doświadczenie, zasoby ludzkie/ ich kwalifikacje i doświadczenie, zasoby finansowe, które przedłoży na życzenie Zamawiającego. Dotyczy zakresu 1 i 2.

 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent (tzn. jeden potencjalny Partner lub Partnerzy występujący wspólnie) = 100 pkt., przy czym:

–    Partner składający ofertę na jeden zakres tematyczny musi uzyskać w kryteriach merytorycznych wskazanych w punkcie VII.2 minimalną liczbę punktów = 55 pkt.

–    Partner składający ofertę w dwóch i więcej zakresach tematycznych musi uzyskać w kryteriach merytorycznych wskazanych w punkcie VII.2 minimalną liczbę punktów = 95 pkt.

 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów złoży oferty partnerskie, które w trakcie oceny uzyskały taką samą liczbę punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do negocjacji (dotyczących m.in. przedstawionej w ofercie koncepcji oraz ich roli i zadań w planowanym projekcie).

 

VIII.       Sposób przygotowania i złożenia oferty

 

 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem

 

 1. Zamawiający w ramach niniejszego naboru dopuszcza możliwość
  • Wybrania więcej niż jednego partnera spoza sektora finansów publicznych
  • Składania ofert wspólnych, tzn. przez max 2 potencjalnych partnerów (tylko w przypadku składania oferty na więcej niż 1 zakres tematyczny wskazane w punkcie II), przy czym w przypadku wyboru takiej oferty, każdy z nich będzie pełnił funkcję Partnera projektu/-ów i/lub partnera Wiodącego projektu/-ów w zależności od wymagań konkursowych/ przedstawionej koncepcji projektu/-ów
  • Zawiązania porozumienia z inną jednostką z sektora finansów publicznych, celem realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu

 

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
  • Koncepcja realizacji projektu zawierająca: opis planowanych działań, szacunkowy budżet oraz koncepcję wspólnego zarządzania projektem
  • Wykaz doświadczenia
  • Wykaz doświadczonej kadry, opis zasobów technicznych, organizacyjnych
  • Dokument potwierdzający status prawny oferenta
  • Dokumenty potwierdzające działalność partnera/ -ów w obszarze oświaty (prowadzenie placówki oświatowej, w tym szkoleń i doradztwa dla nauczycieli), w przypadku doradztwa: dokument potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia.
  • Oświadczenie o niezaleganie z podatkami wobec urzędu skarbowego.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z banku, iż Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 00,00 złotych – dotyczy Partnera (lub Partnerów składających ofertę wspólną)
  • Oświadczenia:

–    o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541)

–    o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

–    o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie części zadań w projekcie powierzonych Partnerowi.

 

 1. W przypadku składania oferty wspólnej przynajmniej jeden z partnerów powinien spełniać punkt 3.5

 

 1. Termin i tryb składania ofert

 

 1. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów” w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Łoniów 56; 27-670 Łoniów
 2. Oferty należy składać lub nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia w siedzibie Ogłaszającego. Liczy się moment wpływu oferty do siedziby Ogłaszającego.
 3. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone w 1 dzień od daty zakończenia naboru.
 5. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ogłaszającego.
 6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Ewa Kubik, tel. 158669136, e-mail: ekubik@loniow.pl